loader image

2020

 

Sanna Majander Invasion Barefoot Path Artist 2020 Korpo

 SANNA MAJANDER

Etik och ekologi ligger som grund för Sanna Majanders idevärld, vilket också ses i val av material för hennes konstverk.
Materialet kan vara själva budskapet i verken, inte endast uttrycket för det.
Även om konstnären använder sig av återvunna och redan befintliga material i sina verk, är det inte nödvändigtvis ekologi , som kännetecknar verkens tematiska innehåll.

Rytm, upprepning och förenkling är oftast det konstnärliga arbetets utgångspunkt. Arbetet byggs upp steg för steg, bit för bit. Arbetets långsamma tempo blir till en del av verkets innehåll.

Skräp och till synes värdelöst material är byggstenar för konstnärens verk. De kasserade föremålen refererar till vardagslivets betydelselösa, flyende ögonblick, men rymmer också kulturella betydelser och surrealistiska drag -eller små lustiga kommentarer.

Majander avlade magister examen i konst vid högskolan för konst, design och arkiektur i Helsingfors 2002. Konstnärens arbeten ingår i flera museers och i finska statens kollektioner.

INVASION
2020
plastbollar, järntråd, gammal lada

”Att föra in plast i naturen känns nästan som ett våldsdåd för mig. De hundra plastbollarna skapar en rytm och en koreografi i den av mänskan bebyggda sköra naturmiljön.
Det ringaktade materialet förvandlas till något betydelsefullt. Plastbollar och sköra konstruktioner berättar en större historia.”

Sanna Majanderin korostaa ideoillaan teostensa eettisiä, ekologisia puolia, mikä näkyy myös hänen materiaalivalinnoissaan. Materiaali itsessään voi jo olla teoksen keskeinen viesti, eikä  vain osa ilmaisua. Vaikka kierrätetyn, jo olemassa olevan materiaalin käyttö luonnehtiikin taiteilijan teoksia, eivät ekologiset teemat yksiselitteisesti määritä teosten sisältöä.

Työn lähtökohta onkin usein rytmi, toisto ja asioiden karsiminen.  Työ rakentuu vähitellen, pala palalta. Tekemisen hitaudesta tulee osa teoksen sisältöä.

Teostensa rakennuspalikkoina taiteilija käyttää arvotonta materiaalia, poisheitettyä roskaa. Hylätyt esineet viittaavat arkiseen elämään, merkityksettömiin, ohikiitäviin hetkiin, mutta ne sisältävät myös surrealistisia piirteitä ja kulttuurisidonnaisia merkityksiä – tai  pieniä huvittavia  kommentteja.

Majander valmistui taiteen maisteriksi Helsingin Taideyliopistossa vuonna 2002. Hänen teoksiaan on useiden museoiden ja Suomen valtion kokoelmissa.

INVAASIO
2020
MUOVIPALLOT, RAUTALANKA; VANHA LATO

”Muovin tuominen luonnontilaiseen ympäristöön tuntuu minusta lähes väkivallan teolta. Sadat muovipallot luovat rytmin ja koreografian ihmisen rakentamaan hauraaseen ympäristöön. Halveksittu materiaali muuntuu merkitykselliseksi, muovipallot ja hauras rakennelma yhdessä kertovat isomman tarinan.”

Sanna Majander’s world of ideas emphasizes ethics, ecology and material orientation. The material itself can be a message, and not just part of the expression. Although the use and ethics of pre-existing material are characteristic of an artist’s work, ecology does not distinctively define the content of works.

Rhythm, repetition, and reduction are often the starting points of works. The work is built quietly, piece by piece. The slowness of doing becomes part of the content of the work.

The artist uses worthless material and trash as the building block of his works. The abandoned artefacts refer to everyday life and insignificant, fleeting moments, but it also contains surreal features and cultural connotations – or small amused statements.

Majander graduated with a master’s degree in art from the University of Art and Design Helsinki in 2002. The artist’s works are in the art collection of several museums and the Finnish state.

Invasion
2020
plastic balls, wire, old barn

“For me, bringing plastic into natural environment seems like a violent act. Hundreds of plastic balls form a rhythm and choreography in a human built, fragile surrounding. Despised material is turned into something meaningful. The combination tells a bigger story”

Sanna Majander Invasion Barefoot Path Korpo 2020 (4)
Sanna Majander Invasion Barefoot Path Korpo 2020 (3)
Sanna Majander Invasion Barefoot Path 2020
Sanna Majander Invasion Barefoot Path 2020
Sanna Majander Invasion Barefoot Path Korpo 2020
Sinni Talonen Outoiset Barefoot Path 2020 korpo 500px square new

SINI TALONEN

Jag gör rumsliga verk som inbjuder till aktivitet. Verken är så väl ett form uttryck som en metod, för de teman jag bearbetar i mitt arbete.

Verken uppstår i en process som interagerar med omgivningen, rummet och platsen.
Som bakgrund till mina verk ligger tanken om att fysisk aktivitet och erfarenhet är väsentliga faktorer, för att uppleva och förstå världen.

Jag undersöker upplevelsen av rumslighet, och hur platser och rums betydelser bildas.
Jag undersöker kroppslighet i rummet och rummets inverkan på kroppsligheten.Enligt min mening är det möjligt att stärka vår kroppsliga anknytning till den omgivande världen genom rumslig och funktionell konst, och att samtidigt föra fram vår egenart, väcka upp slumrande visdom i oss. Jag tror att positiva rumsupplevelser stärker vår medkänsla både för oss själva och andra.

OUTOISET / NON-NATIVES
2020

Till Barfotastigen i Korpo har jag skapat en platsspecifisk installation som växer mellan berg och sten. Verket inbjuder till deltagande och inkännande. Verket består av( två )delar, som man kan krypa in i.

Verkets namn är en anspelning på främmande arter, som dykt upp som en följd av människans påverkan i området. Ett händelseförlopp är igång , där obestämbara organismer väller fram. Verket behandlar paradoxen där en till synes sympatisk och harmlös förändring kan hota naturens jämvikt.

Teen tilallisia aktiivisuuteen kutsuvia teoksia. Ne ovat minulle ilmaisumuoto ja metodi työstäessäni käsittelemiäni aiheita.

Teokset syntyvät vuorovaikutteisessa prosessissa ympäröivän tilan ja paikan kanssa. Teosteni taustalla on ajatus fyysisestä toiminnasta ja kokemuksesta olennaisena tekijänä maailman kokemisessa ja ymmärtämisessä.

Tutkin tilallisuuden kokemusta ja sitä, miten tilojen ja paikkojen merkitykset muodostuvat. Tutkin ihmisen kehoa tilassa ja tilan vaikutuksille alttiina. Ajattelen että tilallisen ja toiminnallisen taiteen kautta on mahdollisuus voimistaa keholliset yhteytemme ympäröivään maailmaan ja tuoda esille omaa erityislaatuisuuttamme, herätellen meissä piilevää hiljaista tietoa. Uskon myönteisten tilakokemusten vahvistavan esimerkiksi myötätuntoa itseä ja toisiamme kohtaan.

OUTOISET / NON-NATIVES
2020

Paljasjalkapolulle Korppooseen tekemäni teos on paikkasidonnainen kallion ja kivien väliin kasvanut installaatio.

Teos kutsuu osallistumaan ja samaistumaan. Se muodostuu kahdesta osasta, joihin voi kömpiä sisälle viivähtämään.

Teoksen nimi Outoiset viittaa vieraslajeihin, jotka ovat ilmestyneet ihmisen toimesta alueelle. Käynnissä on tapahtuma, jossa määrittelemättömät organismit pulpahtavat esiin.

Teos käsittelee paradoksia, jossa sympaattiselta ja harmittomaltakin tuntuvan muutoksen syrjäyttävä vaikutus uhkaa ympäristön tasapainoa.

I make spatial works that function as an invitation to activity. For me, they are a form of expression and a method of working on the topics I deal with.

The works are created in an interactive process with the surrounding space and place. At the heart of my work is the idea of ​​physical activity and experience as an essential factor in experiencing and understanding the world.

I study the experience of spatiality and how the meanings of spaces and places are formed. I study the human body in space and exposed to the effects of space. I think that through spatial and functional art there is an opportunity to strengthen our bodily connections to the world around us and to bring out our own special quality, evoking the tacit knowledge hidden within us. I believe that positive space experiences strengthen, for example, compassion for ourselves and each other.

OUTOISET / NON-NATIVES
2020

The work I made for the Barefoot Path in Korpo is a site-specific installation growing between rocks.
The work invites to participate and identificate. It consists of two parts that can be entered to linger for a while.

The title of the work refers to alien species that have appeared through human action in the area. An event is underway where unspecified organisms are popping up.
The work deals with a paradox in which the displacing effect of a change that seems sympathetic and harmless threatens the balance of the environment.

Sinni Talonen Barefoot Path Korpo 2020
Sini Talonen Outoiset 2020 Barefoot Path Korpo
Sini Talonen Outoiset 2020 Barefoot Path Korpo
Sini Talonen Outoiset 2020 Barefoot Path Korpo
Sini Talonen Outoiset 2020 Barefoot Path Korpo

Reimagined in 2021

Sini Talonen Outoiset 2021 Barefoot Path
Sini Talonen Outoiset 2021 Barefoot Path
Sini Talonen Outoiset 2021 Barefoot Path
Sini Talonen Outoiset 2021 Barefoot Path
Sini Talonen Outoiset 2021 Barefoot Path
Timo O Neonen Barefoot Path Korpo 2020

Timo O. Nenonen

Konstnären och musikern Timo O. Nenonen (1972) är född i Pieksämäki. I sin barndom misstog han en vattenfärgsknapp för godis och åt den. En god tid senare, år 2005, utexaminerades han som skulptör från Åbo Konstakademi.

Nenonens verk kunde beskrivas som visuella gåtor. De är skiktade med humor och försök att stå ut med omvärlden. Hans tekniker och material varierar från trä för tuggummi och verkar för det mesta otroligt opraktiska.

Attached to something / Kiinni jossakin
2006 – 2020

Jag började artbeta med ’Fäst i nånting’ verkets träkedja år 2006 och har inte ännu heller blivit klar. Kedjan är för tillfället ca. 150m lång och består av ca. 800 bitar. Verket är med för andra gången på Barfotastigen, år 2014 flödade det från ett stenhål ner längs marken, nu rullades det till en boll för att balansera berget.

Late-Rakenteet Oy har donerat trämaterialet

Timo O. Nenonen (s. 1972) on pieksämäkeläissyntyinen kuvataiteilija ja muusikko. Lapsena hän luuli vesivärinappia karkiksi ja söi sen. Sittemmin hän valmistui kuvanveistäjäksi Turun Amk:n Taideakatemiasta 2005. Nenosen teokset ovat usein kuva-arvoituksellisia.

Niissä on kerroksittain huumoria ja yrityksiä sietää ympäröivää maailmaa. Tekniikka ja materiaalit vaihtelevat puusta purukumiin, ja kaikessa soi suorastaan häkellyttävä epäkäytännöllisyys.

Attached to something / Kiinni jossakin
2006 – 2020

Aloitin tekemään Kiinni jossakin – teoksen puuketjua vuonna 2006, enkä ole saanut sitä vieläkään valmiiksi. Ketjun pituus on tällä hetkellä n. 150m, puuosia on n. 800 kpl. Teos on jo toista kertaa paljasjalkapolulla, vuonna 2014 valui valtoimenaan kivenkolosta maata pitkin, nyt se on rullattu kerälle tasapainoilemaan kalliolle.
Puutavaran teokseen lahjoitti Late-Rakenteet oy.

Timo O. Nenonen (b. 1972) is a Pieksämäki-born visual artist and a musician. As a child, he mistook a watercolour paint cake for candy and ate it. Sometime later, in 2005, he graduated as a sculptor from the Arts Academy at Turku University of Applied Sciences.

Nenonen’s works often resemble visual riddles. They’re layered with humour and
attempts to bear with the surrounding world. His techniques and materials vary from wood to bubble gum and most of it seems just incredibly impractical.

Attached to something / Kiinni jossakin

2006 – 2020

I started making ‘Attached to something’ – a large scale wooden chain, in 2006, and I still haven’t finished it. The length of the chain is currently about 150m, there are about 800 wooden parts. The work is in the Barefoot Path for the second time, in 2014 it flowed from underneath a massive rock along the ground, now it is rolled on a ball to balance on a rock.

The timber was donated by Late-Rakenteet oy.

Timo O Neonen Barefoot Path Korpo 2020
Timo O Neonen Barefoot Path Korpo 2020
Timo O Neonen Barefoot Path Korpo 2020
Timo O Neonen Barefoot Path Korpo 2020
Timo O Neonen Barefoot Path Korpo 2020

Reimagined in 2021

Timo O Neonen Barefoot Path 2021 Attached to something
Timo O Neonen Barefoot Path 2021 Attached to something
Sini Talonen Outoiset 2021 Barefoot Path
Timo O Neonen Barefoot Path 2021 Attached to something
Timo O Neonen Barefoot Path 2021 Attached to something
Johanna Sinkkonen armadillo barefoot path korpo 2020
Maiju Tainio Armadillo Barefoot Path 2020 korpo 500px square

Johanna Sinkkonen & Maiju Tainio

Bildkonstnären, metall konstnären och producenten Johanna Sinkkonen (1983) kombinerar modigt olika konstdiscipliner, och bryter därmed alla normer. Hennes verk har visats på olika festivaler och utställningar, både i Finland och utomlands. Sinkkonen använder återvunnet material så mycket som möjligt, och finner inspirerande material på lopptorg. Även om hon genom sin konst kommenterar dagsaktuella världsfrågor, ger hon sig också lov att leka och skapa något roligt och vackert. Johannas sätt att arbeta skiljer sig ofta från den traditionella galleribaserade konstscenen, och därför söker hon nya, alternativa sätt, att visa upp sin konst.

 

Maiju Tainio är konstnär som arbetar med dockteater och scenografi. Hon skriver, regisserar, uppträder, formger och uppför – skapar koncept, innehåll och väsen. Tainio undviker skarpa genreklassificeringar och definitioner, men trivs bäst i arbetet med dockteater ( speciellt riktat till en vuxen publik). Med sin konst vill Tainio locka både sig själv och andra med in i en medveten lek , där ingrodda vanor och beteendemönster ifrågasätts.

ARMADILLO
–THE LITTLE ARMOURED ONE–
2019

En halv gammal bil, svetsat stål, återvunna bildelar, restbitar av läder

Armadillo är en rörlig ökenvarelse från en apokalyptisk framtid. Armadillo tycker inte om klimatförändring. Armadillo mumsar däremot gärna på insekter, och rekomenderar att mänskor gör detsamma. Amadillo är en liten bepansrad varelse, men under det hårda skal är den känslig. Armadillos själva existens påminner oss om varför vi vill bevara naturens mångfald.

Arbetsgrupp: Johanna Sinkkonen / planering, ritningar och metallkonstruktion samt svetsning.
Maiju Tainio / planering och detaljer

Kuvataiteilija, metallitaiteilija ja tuottaja Johanna Sinkkonen (1983) yhdistää pelottomasti eri taiteenaloja rikkoen siten kaikkia normeja vastaan. Hänen töitään on ollut esillä useissa festivaaleissa ja näyttelyissä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Sinkkonen käyttää teoksissaan mahdollisimman paljon kierrätettyä materiaalia, ja taiteilija hakeekin usein inspiraatiota kirpputoreilta. Vaikka hänen työnsä kommentoivat nyt maailmassa olevia ajankohtaisia tapahtumia (maailman nyt kohtaamia asioita), sallii hän julkisissa teoksissaan itselleen mahdollisuuden leikkiä ja luoda jotain kaunista ja hauskaa. Johannan työskentelymetodit poikkeavat usein gallerioissa tavallisesti nähdyistä näyttelyistä ja siksi hän hakeekin koko ajan uusia vaihtoehtoisia mahdollisuuksia tuoda töitään esille.

 

Maiju Tainio on nukketeatteritaiteilija ja lavastaja.  Hän kirjoittaa, ohjaa, tekee performansseja, suunnittelee ja rakentaa – luo käsitteitä, sisältöjä ja olioita. Tainio karttaa jyrkkiä genreluokituksia ja määritelmiä, mutta on omimillaan työskennellessään nukketeatterin parissa (erityisesti aikuisille suunnatussa). Teoksillaan Tainio haluaa houkutella sekä itsensä että muut tietoiseen leikkiin, jossa kyseenalaistetaan totuttuja tapoja ja käyttäytymismalleja.

ARMADILLO
–THE LITTLE ARMOURED ONE–
2019

Puolikas vanhasta autosta, hitsattu teräs, kierrätettyjä auton osia, ylijäämä nahkaa
Armadillo on liikkuva autiomaan olento jostain apokalyptisestä tulevaisuudesta. Armadillo ei pidä ilmastonmuutoksesta. Sen sijaan Armadillo mutustelee mielellään hyönteisiä ja suosittelee ihmisiä tekemään samoin. Kovan kuorensa alla se on herkkä – pieni haarniskoitunut olento. Jo pelkästään Armadillo olemassaolo muistuttaa meitä siitä miksi haluamme säilyttää luonnon monimuotoisuuden.
Työryhmä: Johanna Sinkkonen/Suunnittelu, piirustukset ja metallirakenteen yksityiskohdat sekä hitsaus.
Maiju Tainio/ Suunnittelu ja yksityiskohdat

Visual Artist, Metal Artist and producer Johanna Sinkkonen (1983) fearlessly combines different fields of art, thus breaking the norms of everything. Her work has been at various festivals and exhibitions both in Finland and abroad. Sinkkonen recycle materials as much as possible, and the artist often seeks material inspiration from flea markets. Although her art is commenting on the issues the world now faces, in public works she has given herself permission to just play and create something beautiful and fun. Johanna’s way of working often differs from the common gallery scene and that’s why she is also looking for new alternative ways to exhibit her work to the public.

Maiju Tainio is a puppet theatre artist and theatre visualist. She writes, directs, performs, designs and constructs – creates concepts and creatures. Tainio avoids sharp genres and definitions but is most rooted when working with puppetry (especially for adults). In her work, Tainio wants to lure both herself and others into conscious play and questioning of the known conventions.

Armadillo
–The Little Armoured One–
2019

Old car cut in half, welded steel, recycled car pieces, surplus leather
Armadillo is a mobile desert creature from an apocalyptic future. Armadillo does not like climate change. Instead, Armadillo likes to munch on insects and recommends that people do so too. Under its hard shell, Armadillo is sensitive –little armoured one. The mere existence of the armadillo is a reminder to us why we want to preserve the diversity of nature.

Work team: Johanna Sinkkonen / Design, drawings and details of metal structure and welding
Maiju Tainio / Design and details

Johanna Sinkkonen and Maiju Tainio Barefoot Path Korpo 2020
Johanna Sinkkonen Mauiju Tainio Armadillo Barefoot Path 2020
Johanna Sinkkonen Mauiju Tainio Armadillo Barefoot Path 2020
Johanna Sinkkonen Mauiju Tainio Armadillo Barefoot Path 2020
Johanna Sinkkonen Mauiju Tainio Armadillo Barefoot Path 2020
Misanina Barefoot Path Korpo 2020

misanina (Misa Saraste & Nina Korvenoja)

Misanina är en konstnärsduo, som genom video och performans, tar upp frågor kring klimat och intersektionalitet, på ett lekfullt och glatt sätt. De kommenterar den rådande debatten om intersektionalitet och ekofeminism, de tar ställning i seriösa frågor, och vill, på ett personligt plan, också uppmuntra andra att delta. Passion och lek är kraften och energin bakom deras konst. Konstnärsduon Misaninas igenkännliga estetik är expressiv, lekfull, färggrann, glad och tokig !

COME BACK COMEBACK
2020

Fjärilarna är en konkret påminnelse om den utrotning av insekter som klimat förändringen förorsakar. Även i Finland håller flera fjärilsarter på att försvinna. Eftersom många förknippar fjärilar med minnen från barndomssomrar, vill vi med vår lekfulla tolkning av fjärilar , skapa ett verk att känna igen sig i.

Som kontrast till fjärilens lätta och späda fysik, har vi använt oss av ett tungt, styvt, permanent och oförgängligt material i vårt verk – återvunnen bilplåt.

Perhoset ovat hyvin konkreettinen muistutus ilmastonmuutoksen mukana tapahtuvasta hyönteiskadosta. Suomessakin on useita perhoslajeja äärimmäisessä uhassa kadota ilmastonmuutoksen seurauksena. Useat perhosista voivat olla monille ihmisille tuttuja lapsuudesta, joten halusimme tehdä niistä tunnistettavat teokset oman leikillisen tulkintamme mukaan. Materiaalina kierrätetty auton konepelti on kevyen ja hennon perhosen vastakohta, painava, pysyvä ja raskas, sekä katoamaton.

COME BACK COMEBACK
2020

Misanina on taiteilijaduo, joka käsittelee ilmastoasioita, sukupuoli-identiteettiä ja seksuaalisuuden kirjavuutta videoiden, installaatioiden ja performanssin kautta leikkiä ja heittäytymistä unohtamatta. He kommentoivat vallitsevia intersektionaalisuuden ja ekofeminismin keskusteluja, ottavat kantaa vakaviin aiheisiin ja haluavat henkilökohtaisella tasolla saada ihmiset innostumaan kanssaan tärkeiden asioiden puolesta käytävään keskusteluun. Intohimo ja leikki ovat kantavia voimia heidän taiteessaan. Heidän estetiikkansa on tunnistettava – leikkisä, värikäs, iloinen, ekspressiivinen ja hassu!

Misanina is an artist duo that discourses climate matters and intersectionality via videos, installations, and performances playfully and joyfully. They comment conversations over intersectionality and ecofeminism. They want to encourage people to participate in the discussion over important matters with them. Passion and play are the basis and the energy behind their art. Their aesthetics are recognizably crazy, funny, expressive and colourful!

Come back comeback

2020

Butterflies are a concrete reminder about the extinction of insects due to climate change. Also in Finland, several species of butterflies are in extreme danger of disappearing. Butterflies may be a beautiful memory from the childhood summer to many of us, therefore we wanted to create a recognizable artwork of them with our own playful interpretation. Re-used metal as material is the opposite of light and fragile butterfly, it is heavy, permanent, stiff and imperishable.

Misanina Misa Saraste Nina Korvenoja Barefoot Path Korpo 2020
Misanina Misa Saraste Nina Korvenoja Barefoot Path Korpo 2020
Misanina Misa Saraste Nina Korvenoja Barefoot Path Korpo 2020
Misanina Misa Saraste Nina Korvenoja Barefoot Path Korpo 2020
Misanina Misa Saraste Nina Korvenoja Barefoot Path Korpo 2020

Barefot Path

Environmental Art Exhibition

Österretaisintie 120, 21710 Korpo

60°10'30.5"N 21°40'35.4"E

Link to the route on Google Maps

Barefoot path korpo